Dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Ngày 24/04/2020

Dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ thuộc danh mục công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 28/3/2013.

1. Tên dự án: Dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

2. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ thuộc danh mục công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 28/3/2013.

- Địa điểm: Tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

- Diện tích đất quy hoạch là 3,1 ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở là 1,48 ha.

3. Về điều kiện sử dụng đất: Theo quy định của Pháp luật đất đai hiện hành, dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ thuộc trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất là ổn định, lâu dài.

4. Về bảng giá đất khu vực dự án (giá đã có hạ tầng thực tế hiện trạng theo bảng giá đất của tỉnh):

+ Giá đất ở tại vị trí giáp đường huyện ĐH 72 là:            3.500.000đ/m2;

+ Giá đất ở tại vị trí giáp đường nội bộ là:          2.500.000đ/m2.

5. Về nghĩa vụ tài chính liên quan đến sử dụng đất: Chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật hiện hành như nộp tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp.

6. Về quy hoạch liên quan đến dự án: Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Quỳnh Phụ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 10/3/2009.

7. Về phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: UBND huyện Quỳnh Phụ đã lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại Văn bản số 280/UBND-PTQĐ ngày 28/6/2012 với tổng kinh phí là 5,6 tỷ đồng (làm tròn).

8. Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, số lượng về các loại nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình kiến trúc khác trong phạm vi dự án: thực hiện cụ thể theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

9. Tổng mức đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ tạm tính là: 28,4 tỷ đồng.

10. Về tiến độ thực hiện dự án:

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ được xây dựng trong 36 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa, trong đó tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở là 18 tháng, tiến độ bán hàng (nền nhà ở đã có hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện theo quy hoạch được duyệt) là 18 tháng.

11. Yêu cầu quản lý, vận hành và khai thác dự án đầu tư xây dựng: Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành, chủ đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự án và được thể hiện cụ thể tại Văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

12. Các điều kiện tham gia đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thầu dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ được quy định tại Điều 4, Điều 12 và Điều 13 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

Tin liên quan