Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Về dịa giới hành chính của xã.

+  Phía đông giáp Biển.

+ Phía Tây giáp xã Đông Xuyên, xã Đông Trà.

+ Phía nam giáp xã Đông Hoàng.

+ Phía Bắc giáp xã Đông Trà, Đông Xuyên.

Diện tích tự nhiên của xã: 737,8 ha.

Trong đó:    + Đất nông nghiệp: 554,61 ha , chiếm  75,17 %.

                   + Đất phi nông nghiệp: 182,86 ha, chiếm tỷ lệ 24,78 %

                   + Đất chưa sử dụng: 0,34 ha, chiếm tỷ lệ 0,04 %.